List of Homi Bhabha Council Members


  • 01. Dr. M.S. Valiathan

  • 02. Dr. Anil Kakodkar

  • 03. Mr Shyam Benegal

  • 04. Mr. T.J. Ravishankar

  • 05. Prof. S.C. Lakhotia

  • 06. Dr. P. Sainath

  • 07. Dr, Mayank Vahia,(Honorary Executive Director)